Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego lilaseb.shop (zwanego dalej: „Sklepem”.)
 2. Administratorem danych osobowych klientów jest:  Lila&Seb Global Trade Company Sebastian Kosiak z siedzibą przy ul. Gwiżdżej 11, 41-710 Ruda Śląska, NIP 6342463060, REGON 240977944 (zwana dalej: “Administratorem”).
 3. Bezpośredni kontakt z Administratorem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 530 362 526,  e-mail: lilaseb.shop@gmail.com.

§ 2
Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzony danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest stale kontrolowane i sprawdzane pod kontem zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a/ rejestracji konta w Sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b/ składania zamówienia w Sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c/ dokonywania reklamacji i odstąpienia od umowy w celu w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane osobowe jakie będą przetwarzane w wymienionych w ust. 7 celach:
  a/ adres e-mail oraz ustanowiony przez Klienta identyfikator;
  b/ imię, nazwisko;
  c/ płeć i datę urodzenia;
  d/ kod pocztowy i miejscowość;
  e/ ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  f/ numer telefonu;
  g/ w przypadku Przedsiębiorców dodatkowo: firmę Przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. Dotyczy to danych w szczególności:
  a/ adres IP,
  b/ rodzaj systemu operacyjnego,
  c/ rodzaj/typ przeglądarki. 

§ 3
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług oraz podwykonawcom, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu internetowego:
  a/ hostingodawcom – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  b/ dostawcom oprogramowania sklepowego – w celu korzystania z systemu sklepowego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
  c/ dostawcom systemu do komunikacji sms’owej – w celu korzystania z systemu, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wysyłania wiadomość sms związanych z realizacją zamówienia
  d/ firmom kurierskim – w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do Klienta zamówienia,
  e/ firmom IT – w celu wsparcia technicznego
  f/ innym podwykonawcom, którzy współpracują z nami przy obsłudze Sklepu.
 2. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 3. Wskazanym podmiotom przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień.

§ 4
Pliki cookies

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Są to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Strony internetowej Sklepu, dostosowywanie Strony internetowej do potrzeb i oczekiwań danego Klienta, a także badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego.
 3. W Sklepie pliki cookies obejmują:
  a/ pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  b/ uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  c/ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  d/ sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  e/ trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  f/ pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  g/ pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Klienta. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

§ 5
Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Klienta zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  a/ informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  b/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  c/ dostępu do danych,
  d/ sprostowania danych,
  e/ usunięcia danych,
  f/ ograniczenia przetwarzania danych,
  g/ przenoszenia danych
  h/ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adreslilaseb.shop@gmail.com. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres lilaseb.shop@gmail.com.
 4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lilaseb.shop@gmail.com.
 6. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. W związku z czym, zaleca się aby Klient każdorazowo sprawdzał naszą politykę prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.